Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Chedi Holland

Artikel 1 Terminologie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Chedi Holland:
De Vennootschap Chedi Holland eenmanszaak, gevestigd te Breda aan het adres:    Octave van Rijsselberghestraat 10, 4827 CK, die onder meer handelt onder de handelsnaam: Chedi Holland;

Klant:
Een natuurlijke persoon die niet (mede) handelt in de uitoefening van een vrij beroep of bedrijf met wie Chedi Holland een Overeenkomst, van welke aard dan ook, aangaat.

Dienst(en):
De ingevolge de tussen Chedi Holland en de Klant gesloten overeenkomst door Chedi Holland te leveren prestatie(s) van welke aard dan ook, waaronder het leveren van diensten en/of goederen;

Aanbod:
Elk door Chedi Holland aan de Klant via elektronische en/of digitale weg (e-mail) verzonden vrijblijvend voorstel hetwelk als doel heeft het sluiten van een Overeenkomst;

Overeenkomst:
elke tussen Chedi Holland en een Klant gemaakte afspraak op grond waarvan Chedi Holland gehouden is één of meer Diensten te leveren;

Algemene Voorwaarden:
De onderhavige door Chedi Holland gehanteerde algemene voorwaarden;

Code:
een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord of andere code die door een Klant wordt gebruikt om zich te identificeren en in te loggen;

RMA nummer: een combinatie van letters en/of cijfers die door Chedi Holland wordt afgegeven aan de Klant om retourzendingen terug te kunnen sturen en/of te identificeren.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming alles in de breedste zin van het woord- van elke tussen Chedi Holland en de Klant te sluiten en/of gesloten Overeenkomst, van welke aard en/of omvang dan ook.

2.2
Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn niet geldend tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Chedi Holland en de Klant zijn overeengekomen.

2.3
Ingeval één of meer van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden uiteindelijk nietig of vernietigbaar zijn dan wel anderszins niet van toepassing (blijken te) zijn, zijn de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming van een overeenkomst

3.1.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt. Door Chedi Holland verstrekte prijslijsten enz. zijn aan wijziging onderhevig en gelden niet als offerte.

3.2
Tekeningen, afbeeldingen en andere gegevens omtrent afmetingen, gewichten, kleuren enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3.3.
Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Chedi Holland de opdracht per e-mail heeft bevestigd, of er door levering te kennen is gegeven dat Chedi Holland de opdracht heeft geaccepteerd.

3.4.
De orderbevestiging van Chedi Holland is doorslaggevend voor de omvang van de levering en de verdere inhoud van de overeenkomst.

Artikel 4 Opdracht

4.1
De Klant is ten opzichte van Chedi Holland volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de Klant.

4.2
Bij het plaatsen van een opdracht bij Chedi Holland dient de Klant zichzelf te identificeren en wordt de Klant door Chedi Holland geïdentificeerd, door het gebruik van een Code. Chedi Holland kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de Klant zijn overgezonden met gebruik van de juiste Code echter niet garanderen en kan hiervoor door de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Chedi Holland is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de Klant ontvangt, de correcte gegevens zijn.

4.3
Chedi Holland is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van de Code van een Klant. Chedi Holland is bijgevolg gerechtigd om aan de Klant wiens Code werd gebruikt te leveren, te factureren en van deze Klant betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Code. De Klant is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de door de Klant gekozen Code.

4.4
In geval van verlies of misbruik van de Code ten gevolge waarvan Chedi Holland schade lijdt, dient de Klant Chedi Holland hiervoor schadeloos te stellen. In het bijzonder dient de Klant bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Code, Chedi Holland onmiddellijk nadat de Klant daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.

Artikel 5 Prijs

5.1
Alle prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen: inclusief BTW, in euro's en exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfsstelling en instructies als ook andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2
De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Chedi Holland gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor Chedi Holland al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft de Klant wel het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Betaling

De betaling dient te geschieden door een wijze zoals door Chedi Holland aangegeven ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. Betalingen door de Klant zullen allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

Artikel 7 Verzending en overdracht van risico

Tenzij anders overeengekomen gaan vanaf het moment van levering alle risico van verlies, vergaan, beschadiging etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de Klant.

Artikel 8 Levering

8.1 Kosten
Chedi Holland levert producten inclusief verpakking voor zover het geen bulk/OEM Artikel betreft. Verzend -,  behandel - en administratiekosten komen voor rekening van de Klant.

8.2 Deellevering
Indien overeengekomen is dat de leveringen in fasen zal plaatsvinden zal door Chedi Holland aan de Klant per deellevering verzendkosten in rekening worden gebracht tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.3 Verpakking
Chedi Holland heeft generlei verplichting jegens de Klant tot terugname van verpakkingen.

8.4 Leveringstermijnen, overmacht
Leveringstermijnen zijn indicatief en vrijblijvend, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door Chedi Holland aangegeven leveringstermijnen zijn onder voorbehoud van een juiste en tijdige levering aan Chedi Holland door haar leveranciers en producenten. Vertragingen in levering en dienstverlening op grond van overmacht en andere onvoorzienbare gebeurtenissen, welke de levering door Chedi Holland wezenlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en niet te wijten zijn aan Chedi Holland (waaronder in het bijzonder oorlog, oorlogsachtige gebeurtenissen, ambtelijke bevelen, het niet verkrijgen van invoer- of doorvoervergunningen, landelijke maatregelen betreffende de beperking van het handelsverkeer, stakingen, uitsluitingen en soortgelijke bedrijfsproblemen, verkeersproblemen), ongeacht of de gebeurtenissen zich voordoen bij Chedi Holland, haar leveranciers of haar onderaannemers, geven Chedi Holland het recht de levering respectievelijk dienstverlening voor de duur van de belemmering buiten een toepasselijke aanlooptijd op te schorten of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is nagekomen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De leveringstermijn wordt eveneens verlengd met de periode waarmee de Klant zelf in gebreke blijft ten aanzien van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. De Klant heeft geen enkel recht op schadevergoeding als gevolg van een dergelijke belemmering.
Chedi Holland heeft het recht goederen of diensten in gedeelten te leveren. Bij overeenkomsten tot levering geldt iedere gedeeltelijk levering van goederen en diensten als afzonderlijke nakoming.

8.5 Maximale levertijd
Tenzij vooraf anders overeengekomen, bedraagt de levertijd van bestellingen geplaatst bij Chedi Holland maximaal 6 weken. Indien deze levertijd om wat voor reden dan ook niet haalbaar is, zal Chedi Holland de Klant hiervan tijdig op de hoogte stellen. Naast de mogelijkheid om een nieuwe leverdatum overeen te komen, zal de Klant in dit geval de mogelijkheid hebben om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden waarbij reeds betaalde bedragen binnen 30 kalenderdagen na ontbinding door Chedi Holland terug gestort dienen te worden.

8.6 Gebreken, transportschade
De Klant is gehouden de goederen onverwijld na aanlevering zowel op beschadigingen als op duidelijke gebreken te controleren. De gebreken dienen de transportondernemer (bijvoorbeeld de pakketdienst of expediteur) onverwijld te worden medegedeeld en op de vrachtpapieren te worden aangetekend, omschreven. Bovendien dienen gebreken en transportschade Chedi Holland binnen 5 kalenderdagen na de goederenafgifte schriftelijk door de Klant te worden medegedeeld. De beschadigde goederen blijven bij de Klant, totdat zij door een deskundige van Chedi Holland beoordeeld zijn. Latere reclamaties dan hier genoemd worden niet door Chedi Holland geaccepteerd.

Artikel 9 Betaling, vertraging in de betaling

9.1 Betaling
Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dienen de facturen 50% te worden betaald bij opdracht, en resterend binnen 8 dagen te worden voldaan na levering van de goederen en/of diensten, gerekend vanaf de datum waarop de goederen en/of diensten zijn geleverd. De Klant is gehouden de door hem verrichte betalingen steeds in mindering te brengen op zijn oudste schuld. Alle door de Klant andersluidende bepalingen zijn nietig. Voor zover reeds kosten en rente zijn ontstaan, dient de Klant zijn betaling vooreerst op de kosten, dan de rente en tenslotte op de hoofdsom in mindering te brengen. Een betaling wordt niet eerder als voldaan aangemerkt dan wanneer wij over die betaling kunnen beschikken. De Klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

9.2 Vertraging in de betaling
In geval van schuldenaarsverzuim brengt Chedi Holland meteen na het ontstaan daarvan 2% rente in rekening. Indien de Klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, respectievelijk daarmede in verzuim geraakt, een door hem afgegeven betaalmiddel geweigerd wordt of wanneer Chedi Holland andere omstandigheden ter ore komen welke zijn kredietwaardigheid twijfelachtig maken, heeft Chedi Holland het recht de gehele resterende schuld onmiddellijk opeisbaar te verklaren. Een retentierecht van de Klant of de compensatie van de Klant met tegenvorderingen worden uitgesloten, tenzij de tegenvordering van de Klant niet door Chedi Holland betwist wordt of rechtsgeldig is.

Artikel 10 Bescherming persoonsgegevens

Chedi Holland deelt de Klant hierbij mede dat zij de in het kader van de bedrijfsvoering verkregen persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Nederlandse wet op de bescherming persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de voldoening van alle vorderingen van Chedi Holland op Klant, wordt Chedi Holland de volgende bescherming geboden: Chedi Holland behoudt de eigendom der goederen tot aan de volledige voldoening van de koopprijs en van alle vorderingen voortvloeiende uit de bestaande handelsbetrekking.
Indien de (mede-) eigendom van Chedi Holland door natrekking of door zaaksmening teniet gaat, dan wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-) eigendom van de Klant aan de totale zaak voor wat zijn aandeel in de waarde betreft (de factuurwaarde) op Chedi Holland overgaat. De Klant garandeert kosteloos de (mede-) eigendom van Chedi Holland.

Het is de Klant niet toegestaan de geleverde goederen voordat deze volledig betaald zijn te verpanden, noch als zekerheid in eigendom over te dragen. In geval van beslaglegging door derden, in het bijzonder bij verpanding en beslagen, dient de Klant Chedi Holland daarvan onverwijld in te lichten. De derde partij dient onverwijld op het eigendomsvoorbehoud van Chedi Holland te worden gewezen. Iedere verhuizing van goederen waarop Chedi Holland eigendomsvoorbehoud rust dient Chedi Holland onverwijld te worden medegedeeld. Bij handelingen van de Klant welke in strijd zijn met de overeenkomst heeft Chedi Holland het recht de goederen na aanmaning terug te halen en is de Klant verplicht tot afgifte.

Het geldend maken van het eigendomsvoorbehoud van Chedi Holland, evenals de verpanding door Chedi Holland van de geleverde goederen, gelden niet als ontbinding van de overeenkomst. De Klant is gehouden Chedi Holland ten behoeve van de terugname van de goederen toegang te verschaffen tot de ruimten waarin de goederen zich bevinden. De vorderingen van de Klant uit wederverkoop van de door Chedi Holland aan de Klant geleverde maar nog niet betaalde goederen worden bij voorbaat als zekerheid aan Chedi Holland overgedragen.

In geval de goederen door de Klant verkocht zijn in ruil voor andere goederen, welke geen eigendom zijn van Chedi Holland, geldt de vordering aangaande de koopprijs als overgedragen tot ten hoogste het bedrag van de waarde van de door Chedi Holland geleverde goederen. De Klant is gemachtigd de overgedragen vorderingen zolang te incasseren als hij zijn betalingsverplichtingen jegens Chedi Holland nakomt.

Artikel 12 Software

Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld Cd-rom) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de Klant uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De Klant, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren.

Artikel 13 Garantie

Chedi Holland staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

13.1 Garantie
Garantie geldt ingevolge de garantiebepalingen van de fabrikant, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming correspondeerde gebruik en onderhoud van de geleverde zaken.

13.2 Garantie op samengevoegde producten/onderdelen en verbruiksgoederen
Chedi Holland verleent geen garantie op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners, papier, batterijen, e.d.), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

13.3 Garantie op basis van carry-in
De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Chedi Holland op te geven adres. De producten dienen geretourneerd te worden in de onbeschadigde, originele verpakking vrij van labels, stickers, e.d. en inclusief alle meegeleverde accessoires en/of attenties bij actie.

13.4 RMA nummer
Retourzendingen van defecten danwel zendingen worden in beginsel uitgesloten en niet door Chedi Holland geaccepteerd, tenzij de retourzending plaatsvindt met onze vooraf gegeven toestemming middels een geautoriseerd RMA nummer en, voor zover van toepassing, met door Chedi Holland in rekening gebrachte onderzoekskosten dan wel reparatiekosten.

13.5 Informatie op magnetische informatiedragers
Chedi Holland is niet aansprakelijk voor het verlies van informatie op magnetische informatiedragers tijdens reparatiewerkzaamheden verricht door of namens Chedi Holland, noch voor het verlies van informatie op geleverde magnetische informatiedragers veroorzaakt door defecten of mankementen van welke aard dan ook.

13.6 Eigendomsoverdracht
Indien de afnemer aan Chedi Holland een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afnemer heeft de afgegeven zaak binnen drie maanden na de afgiftedatum niet afgehaald, eventueel tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, dan wordt de afnemer geacht afstand te hebben genomen van de ter reparatie afgegeven zaak ten behoeve van Chedi Holland. De afnemer zal alsdan Chedi Holland vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

13.7 Wettelijke garantiebepalingen
Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

Verdere aanspraken van de Klant, in het bijzonder een aanspraak op vergoeding van schade welke niet aan de geleverde goederen zelf is ontstaan, zijn uitgesloten, tenzij deze berusten op opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Chedi Holland.

Iedere aansprakelijkheid van Chedi Holland wordt beperkt tot de onder de overeenkomst vallende, voorzienbare schade.

De aansprakelijkheid voor productiestilstand, gederfde winst, gederfd gebruik, gederfde overeenkomsten en alle andere economische of (in)directe (gevolg)schade wordt uitgesloten.

Artikel 15 Adviezen, aanwijzingen en informatie

Chedi Holland sluit iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van adviezen, aanwijzingen en informatie, ook dan wanneer deze eventueel in het kader van installatie van de door Chedi Holland geleverde goederen wordt gegeven.

Artikel 16 Herroepingsrecht

16.1
De Klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De Klant heeft het recht zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen van veertien(14) dagen, ingaande direct na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd software of andere producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of andere gepersonifieerde producten(zoals bedrukkingen etc.).

16.2
De Klant kan alleen gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele onbeschadigde verpakking worden geretourneerd. De retourzending dient uiterlijk op de 18e dag na aflevering van het product in kwestie in het bezit van Chedi Holland te zijn. De terug te zenden producten dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten bij Klant.

16.3
Indien de Klant van het herroepingsrecht, zoals vermeld in de vorige leden gebruik heeft gemaakt, dan draagt Chedi Holland zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de Klant betaalde aankoopbedrag minus retourvergoeding fabrikant/leverancier. Het betreft hier aankopen door Chedi Holland in opdracht van de klant te hebben uitgevoerd.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

Alle met de goederen verbonden intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder de merken en octrooien, zijn en blijven onvoorwaardelijk en altijd het eigendom van Chedi Holland of eigendom van de leverancier(s) van Chedi Holland. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden deze intellectuele eigendom te wijzigen of anderszins aan te passen. Pas na voorafgaande schriftelijke toestemming van Chedi Holland is het de Klant toegestaan eigen merken op de goederen aan te brengen. In het laatste geval heeft de Klant het oogmerk niet alleen als verkoper op te treden, maar zich uitdrukkelijk en automatisch ook als (mede-)producent van de goederen jegens zijn Klanten te verbinden.

Artikel 18 Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle tussen Chedi Holland en de Klant gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de in de woonplaats van de Klant bevoegde rechter, naar keuze van Chedi Holland, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vormt Breda de plaats van nakoming. Chedi Holland behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

Chedi Holland

Breda,

versie: 01 januari 2019